Bestuurlijke fusie DAK en 2Samen

Krachtenbundeling voor kansengelijkheid
Wij zijn van plan onze besturen per januari 2024 te fuseren met 2Samen. Hiermee kunnen wij ons sterker inzetten om zo veel mogelijk kinderen in de regio Haaglanden optimale groei- en ontwikkelmogelijkheden te bieden. Het is een antwoord op de toenemende kansenongelijkheid in de regio en de groeiende krapte in de arbeidsmarkt.

DAK en 2Samen zijn stichtingen in de regio Haaglanden die gezamenlijk opvang bieden aan ruim 11.000 kinderen op 166 locaties. Wij vinden elkaar onder andere in de missie om ieder kind, ongeacht achtergrond en afkomst, optimale startkansen te bieden.

Gericht op de toekomst
De samenwerking komt, niet toevallig, ten tijde van toenemende kansenongelijkheid van kinderen en ouders in de regio Haaglanden. Met het bundelen van onze expertise willen wij ons sterker maken om, samen met scholen, gemeenten en andere organisaties in de wijk, kinderen optimale ontplooiing te bieden. Denk daarbij aan het nog toegankelijker maken van kwalitatieve en betaalbare kinderopvang en voorschoolse educatie, maar ook het beter op elkaar laten aansluiten van doorgaande ontwikkel- en leerlijnen voor kinderen.

De bestuurlijke fusie is daarnaast een antwoord op de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Door het samengaan kunnen we een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven: huidige medewerkers – maar ook studenten en zij-instromers – kunnen straks bijvoorbeeld gebruik maken van een rijker opleidingsaanbod. Denk aan meer ontwikkel- en ontplooiingsmogelijkheden, met interne leernetwerken, bredere plaatsingsmogelijkheden en meer specialisatiemogelijkheden.

Kind voorop
Lucas Vennemann, bestuurder van DAK kindercentra: “Ieder kind heeft het recht op optimale ontplooiing. Echter op dit moment worden kansen in Nederland nog te veel bepaald door waar je wieg staat. Dat willen we niet. Door onze krachten te bundelen, willen we hierin meer het verschil maken.”

Met de fusie gaan we onze maatschappelijke rol versterken. “Het is een belangrijke eerste stap om de handen ineen te slaan en voorbij te gaan aan het ingesleten concurrentie-denken in de sector. Zo staan we krachtiger in de samenwerking met partners en zijn we beter in staat om kinderen en ouders in kwetsbare wijken te bereiken. Daarmee willen we iedereen toegang bieden tot goede, laagdrempelige en betaalbare opvang.”

Groot denken, klein doen
Zoë Kwint-Elkerbout, bestuurder van 2Samen: “DAK en 2Samen hebben al geregeld contact op bestuurlijk niveau. Die samenwerking intensiveren we. Zo worden we een nog sterkere maatschappelijk aanbieder van kinderopvang. Bovendien zijn we hiermee een gelijkwaardigere partner voor de grote regionale onderwijsbesturen.”
De samenwerking is een bestuurlijke fusie. Dat betekent dat zowel de twee hoofdkantoren als de verschillende opvanglocaties blijven bestaan en hun eigen naam en identiteit behouden. “Op die manier blijven we recht doen aan de betrokkenheid van onze werknemers en het belang van een buurtgerichte aanpak. De verschillende teams op locatie kennen vaak ook een heel eigen historie. In onze ogen is dit een essentiële voorwaarde om onze maatschappelijke opdracht te verwezenlijken. Het principe van groot denken, klein doen is hierbij leidend.”

Voorwaarden en proces
Alle medewerkers en ouders van DAK kindercentra en Kinderopvang 2Samen zijn geïnformeerd over de voorgenomen fusie.
We hebben een document opgesteld met vragen en antwoorden voor ouders die je hier kunt bekijken.