Algemeen

Waarom kan ik geen ‘minder’ weken contract meer afsluiten?

Dak kindercentra wil zo efficiënt mogelijk werken om zo de kosten laag te houden en de
werkdruk op ons personeel te verlichten. Om die reden is het bestaande contractaanbod onder
de loep genomen en vereenvoudigd.

 •  Het contractaanbod van Dak is veel uitgebreider dan in de markt gebruikelijk is. Elk contract vergt extra handelingen en druk op de afdelingen en de locaties. Dak kindercentra heeft dan ook besloten om met haar contractaanbod aan te sluiten bij de markt.
 • De 46- en 48-wekencontracten zorgen voor veel frustraties en onduidelijkheden bij onze klanten en medewerkers.
 •  Bij het kinderdagverblijf moeten ouders zelf 4 weken opvang afmelden, anders ontvangen zij aan het eind van het jaar een extra (voor velen onverwachte) factuur.
  Gevolg: onvrede bij ouders en extra administratieve druk voor Dak.
 • Bij de buitenschoolse opvang moeten ouders tijdig opvang in de vakantieweken aanvragen. Zij hebben hiervoor een tegoed van 6 of 8 weken, afhankelijk van hun contract. Een groot deel van de ouders vergeet tijdig opvang aan te vragen waardoor zij voor een onaangename verrassing komen te staan indien er geen plek meer is.
 • De overgrote meerderheid van onze klanten heeft al een 52-wekencontract. In veel gevallen is dit type contract (nu al!) netto voordeliger voor ouders dan een kleiner contract. Dit voordeel zal in 2023 alleen maar groter worden.

Ik heb een 46- of 48-wekencontract en wil het aantal uren van mijn contract wijzigen. Kan ik dezelfde contractvorm behouden?

Nee, dat kan niet. Dit kan alleen bij een wijziging van opvangdag waarbij het aantal opvanguren gelijk blijft. Ga je meer of minder uren afnemen dan wordt je contract omgezet naar een 52-weken contract.

Hoe worden de maanduren berekend?

De Belastingdienst wil voor de Kinderopvangtoeslag graag weten hoeveel uur opvang je gemiddeld per maand afneemt. Aan de hand van een aantal voorbeelden leggen we je uit hoe je het aantal maanduren berekent.

Rekenvoorbeeld opvanguren kinderdagverblijf (KDV)
 • Opvangtijd 07:30-18:00= 10,5 uur per dag
 • 10,5 uur x 52 weken=546 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
 • 546 uur/12 maanden= 45,5 uur per maand voor 1 dag opvang per week.

Vermenigvuldig het aantal uur per maand voor 1 dag opvang per week met het aantal dagen dat je kindje gebruik maakt van de opvang. Twee dagen opvang per week is dan 91 uur per maand.

Rekenvoorbeeld opvanguren NSO 40 weken contract

Contract: 3 dagen per week NSO van 15:00-18:30

 • Opvangtijd: 15:00-18:30=3,5 uur per dag
 • 3,5 uur x 40 weken= 140 uur per jaar voor 3,5 uur opvang per week. Dus 420 uur per jaar voor 3 dagen.
 • 140 uur/ 12 maanden= 11,67 uur per maand voor 3,5 uur opvang per week

Daar komt bij: 21 marge-uren per kalenderjaar voor 3 dagen NSO. (7 uren per dag per kalenderjaar) 21 uur/12=1,75 uur. Dus het aantal maanduren voor dit contract is 35,00 + 1,75 uur= 36,75 uur per maand.

 

Rekenvoorbeeld voor NSO 52 weken contract

Contract: 2 dagen NSO van 14:45-18:30

 • Opvangtijd: 14:45-18:30=3,75 uur per dag
 • 3,75 uur x 40 weken= 150 uur per jaar voor 3,75 uur opvang per week. Dus 300 uur per jaar voor 2 dagen.
 • Daar komt bij: 10,5 uur x 12 weken (schoolvakanties)= 126 uur. Voor 2 dagen 252 uur.
 • Totaal: 552 uur /12 maanden=46 uur per maand voor 2 dagen per week.

Daar komen nog de marge-uren bij: In dit geval 14 marge-uren per kalenderjaar voor 2 dagen NSO. (7 uren per dag per kalenderjaar) 14 uur/12 maanden=1,17 uur.
Dus het aantal maanduren voor dit contract is 46,00 + 1,17 uur= 47,17 uur per maand.

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

Doorgaans verlaat een kind rond de dag dat het vier jaar wordt het kinderdagverblijf. Wanneer je kind nog niet op de basisschool kan beginnen kan het in overleg langer van dagopvang gebruik maken. De buitenschoolse opvang eindigt in principe op de 13e verjaardag van het kind. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van de buitenschoolse opvang – ook als het kind de basisschool verlaat en nog geen 13 jaar is.

Bij tussentijds opzeggen geldt een opzegtermijn van één maand. Opzeggen moet schriftelijk; via het Ouderportaal of per e-mail gebeuren.

Hoe kan ik mijn contract wijzigen?

Een aanvraag tot structurele wijziging (contract-, pakket-, of adreswijziging) van het aantal dagen of voor andere opvangdagen geldt als nieuwe aanmelding. Deze wijzigingen kun je aanvragen bij de afdeling Klantadvies. De mogelijkheden zijn afhankelijk van een eventuele wachtlijst en de personele bezetting van de betreffende groep.

Opzeggen van één of meerdere dagen doe je schriftelijk of per e-mail of via het ouderportaal. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van één maand.

Voor opzegging en het verminderen van het aantal vakantieweken (bijv. NSO van 52 weken naar 40 weken opvang) geldt een opzegtermijn van één maand.

Hoe kan ik me aanmelden voor opvang?

Aanmelden voor kinderopvang bij Dak kindercentra is mogelijk vanaf het begin van de zwangerschap, of wanneer het moment van adoptie bekend is. Buitenschoolse opvang volgend op dagopvang moet je apart aanmelden.

Aanmelden is kosteloos en kan op de volgende manieren:

 • Via de website. Hier vind je een aanmeldingsformulier om online aan te melden.
 • Telefonisch. Een medewerker van de afdeling Klantadvies (T 088 750 91 10) informeert je over plaatsingsmogelijkheden, kosten en overige voorwaarden.
  Na aanmelding ontvang je een bevestiging waarin wij je informeren over onze werkwijze met betrekking tot eventuele wachtlijsten en plaatsingsmogelijkheden. De wachtlijstbevestiging is ook ter controle en aanvulling van de door ons geregistreerde gegevens.

Hoe kan ik een rondleiding aanvragen?

Ben je nieuwsgierig geworden naar een van onze Dak-locaties? Kom dan eerst zelf eens langs voor een vrijblijvende rondleiding. Op deze manier krijg je een gevoel bij de locatie en onze werkwijze. Wij ontvangen je graag en nemen uitgebreid de tijd om al je vragen te beantwoorden.

Hoe kan ik mijn adresgegevens wijzigen?

In het ouderportaal kan je een adreswijziging doorgeven via de pagina ‘Account’. Onder Administratie kan je een ‘Structurele aanvraag’ doen. Na op de ‘+’ te klikken kan je kiezen voor Type Adreswijziging. Wanneer je de ingangsdatum van de adreswijziging vermeldt en bij de Toelichting het nieuwe adres noteert, zal deze door de afdeling Klantadvies in het systeem verwerkt worden en vanaf de ingevulde datum ook zichtbaar zijn in het ouderportaal.

Waarom moet je je geboortedatum en BSN doorgeven wanneer er een contract opgemaakt wordt?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders en hun kind(eren) te vragen naar hun geboortedatum en hun Burgerservicenummer (BSN).

Hoe kan ik inloggen op het ouderportaal?

Nadat je een aanbod of contract hebt ontvangen, kun je inloggen op het Ouderportaal. In de handleiding van het Ouderportaal lees je hoe je kunt inloggen.

Waar kan ik mijn jaaropgave vinden?

De pagina ‘Account’ bevat alle informatie die van belang is voor jouw account en de kinderen die aan jouw account zijn gekoppeld.
In het onderdeel ‘Financieel’ van het scherm vind je alle relevante financiële informatie. Zo kan je hier al je facturen en jaaropgaven bekijken en downloaden.

 

Wanneer wordt de jaaropgave verstuurd?

De jaaropgave wordt in de maand februari toegestuurd en kan dan via het ouderportaal bekeken en gedownload worden.

Plaatsing

Wanneer wordt mijn kind op de wachtlijst geplaatst?

In een aantal kindercentra is direct plaats, zeker wanneer je flexibel bent in de gewenste opvangdagen. Ondanks de uitbreiding van het aantal kindplaatsen in de afgelopen jaren, zijn er echter ook kindercentra met een wachtlijst. Wanneer wij je niet direct een plaats kunnen bieden, komt je aanmelding op de wachtlijst van de centra van je voorkeur. Periodiek vragen wij je of je nog belangstelling hebt voor een plaats en of de geregistreerde gegevens en voorkeuren nog juist zijn. Zodra wij een plaats voor alle gewenste opvangdagen (of een deel daarvan) kunnen aanbieden, nemen wij contact met je op. Wanneer je geen opvang voor het aangemelde kind (meer) nodig hebt, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Zo houden wij onze wachtlijst actueel.

Wat zijn de voorrangscriteria?

Bij instroom wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind in relatie tot de leeftijdsverdeling van elke groep. De evenredige leeftijdsopbouw zorgt dat de wettelijke bepaling van de beroepskracht/kindratio (conform Wet Kinderopvang) gegarandeerd blijft en de doorstroom geleidelijk kan verlopen. Daardoor wordt er niet altijd in volgorde van binnenkomst geplaatst. Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen voor één plaats, dan gelden de volgende voorrangscriteria:

 • Kinderen van eigen medewerkers gaan voor: zonder medewerkers kunnen we geen kinderen opvangen;
 • Kinderen met een VVE-indicatie krijgen voorrang in een VVE-groep;
 • Bestaande klanten hebben bij Dak voorrang bij:
 • Tweede en eventueel volgende kinderen uit één gezin;
 • Uitbreiding van het aantal dagdelen van een geplaatst kind;
 • Kinderen die van dagopvang of peuterspeelzaal naar buitenschoolse opvang doorstromen;
 • Wijziging van de opvangdagen van een geplaatst kind;
 • Verhuizing naar een ander centrum van Dak kindercentra.

Daarnaast geldt:

Aanmeldingen voor hele dagopvang, schooltijdenopvang of verlengde peuteropvang hebben voorrang op aanmeldingen voor halve dagopvang. Als geen van de kinderen die in aanmerking komen voor één plaats onder de voorrangscriteria vallen, dan wordt het langst ingeschreven kind als eerste geplaatst. Voorrang geeft geen garantie op tijdige plaatsing voor alle gewenste opvangdagen. Dak kindercentra kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de wachtlijstcriteria om zo een optimale en pedagogisch verantwoorde bezetting te kunnen realiseren.

Wanneer krijg ik een aanbod?

Wij nemen de inschrijving in behandeling en informeren je zodra er een plaatsingsmogelijkheid is. Wanneer er een plek beschikbaar is, ontvang je een aanbod dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van jou en je kind. Als je vervolgens akkoord gaat met het aanbod, ontvang je een plaatsingsovereenkomst. Zodra je de plaatsingsovereenkomst digitaal hebt getekend, is de plaatsing definitief.

Mag ik op de wachtlijst blijven staan wanneer ik een aanbod heb geweigerd?

Wanneer het aanbod exact aansluit/overeenkomt met de wens van de inschrijving en je dit aanbod niet geaccepteerd, dan verwijderen we je van de wachtlijst. Je kunt je altijd weer opnieuw inschrijven wanneer opvang wel weer gewenst is. Als wij een alternatief aanbod hebben gedaan, dan adviseren wij dit aanbod geheel of gedeeltelijk te accepteren, zodat de voorrangscriteria gaan gelden.

Voorbeeld:
Vanaf 1 januari heb je vijf dagen per week opvang nodig. Wij bieden je de woensdag en vrijdag vanaf 1 maart en je accepteert dit aanbod, dan blijf je op de wachtlijst staan voor de overige dagen en voor een eerdere startdatum. Dus je komt hoger op de wachtlijst te staan, zodat wij eerder aan de volledige wens kunnen voldoen.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Als je gebruik maakt van kinderopvang kun je een tegemoetkoming krijgen van de belastingdienst. Hiervoor moeten jij en je toeslagpartner werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde instelling. Voor eenoudergezinnen gelden aparte regels.

 

Wanneer mag mijn kind wennen?

Ieder kind dat wij plaatsen, begint met een wenperiode. DAK kindercentra hecht veel waarde aan een goede start waarin kind en ouders vertrouwd kunnen raken met de gang van zaken in het kindercentrum. Ook de pedagogisch medewerkers hebben tijd nodig om je kind (en jou) te leren kennen. De duur van deze wenperiode kan variëren; gemiddeld van één of enkele dagen (bij de naschoolse opvang) tot drie of vier dagen (bij de dagopvang). De wenperiode wordt vastgesteld in goed overleg tussen ouders en centrumleiding. De eerste ‘wendag’ in de dagopvang bestaat uit enkele uren, waarbij het de bedoeling is dat (één van) de ouders bij het kind blijft. Daarna worden, in overleg, de uren dat het kind op het kindercentrum aanwezig is opgebouwd en de aanwezigheid van de ouders afgebouwd. Al deze afspraken worden vastgelegd op het formulier wenschema, dat je ondertekent. De wenperiode is in overleg met het kindcentrum. De wenperiode kan pas ingaan nadat de ouder(s) de plaatsingsovereenkomst hebben getekend. Anders is het kind niet verzekerd gedurende de wenperiode en dat risico wil DAK kindercentra natuurlijk niet nemen. De wendagen kunnen (deels) andere dagen zijn dan waarvoor je kind is geplaatst. Dit heeft te maken met de geldende wetgeving over de verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers per groep.

Ruildagen

Het ruildagenbeleid is al geruime tijd gepauzeerd.
Wij konden het ruilen in veel gevallen niet waarmaken, door de vele aanvragen en het (aanhoudende) personeelstekort.

In sommige gevallen is een extra opvangdag (tegen betaling) wel mogelijk, als de groepsgrootte het toelaat.
De kleinere hoeveelheid aanvragen op deze manier, leidt tot minder werkdruk voor onze medewerkers.
Door werkdrukverlaging houden wij onze medewerkers aan boord en de groepen open.

Sluitingsdagen

Dak kindercentra is gesloten op nationaal erkende feestdagen. Elk jaar kan hier nog een extra sluitingsdag bijkomen in verband met een studiedag voor de medewerkers. Dak kindercentra maakt de sluitingsdagen tegelijk met de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar bekend.

2024
Maandag 1 januari – nieuwjaarsdag
Maandag 1 april – 2e paasdag
Donderdag 9 mei – Hemelvaartsdag
Maandag 20 mei – 2e pinksterdag
Woensdag 25 december – 1e kerstdag
Donderdag 26 december – 2e kerstdag
planning door locatie – studiedag locatie
Op donderdag 5, dinsdag 24 en dinsdag 31 december sluiten onze kindercentra om 17.00 uur.

Moet ik betalen voor sluitingsdagen?

Sluitingsdagen zijn al verrekend in onze tarieven en worden dan ook niet financieel gecompenseerd.

Het aantal uur dat de opvang in rekening brengt is vastgelegd in het contract of in de algemene voorwaarden. De feestdagen en een enkele studiedag mogen in rekening gebracht worden. Dus als een normale contractdag op een feestdag valt en de opvanglocatie is gesloten, dan moet je deze dag wel betalen. Voor deze dag(en) heb je ook gewoon recht op kinderopvangtoeslag. Dit geldt voor zowel de dagopvang als buitenschoolse opvang. De logica daarachter is dat in de cao Kinderopvang is opgenomen dat werknemers vrij kunnen zijn op officiële feestdagen en doorbetaald worden.

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Bij DAK kindercentra volgen we deze ontwikkeling en stimuleren we kinderen waar dat nodig is. Alle kinderen die wij opvangen bij DAK kindercentra hebben een zorgbehoefte en voor sommige kinderen houdt dit in dat zij meer zorg nodig hebben dan andere kinderen.

Ons uitgangspunt is dat alle locaties van DAK kindercentra openstaan voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. We spannen ons in om hen passende opvang te bieden.

Het is belangrijk om bij de aanmelding al te weten of jouw kind specifieke zorgbehoeften heeft. In een gesprek met de unitmanager en de pedagogisch coach kijken we gezamenlijk of jouw kind extra zorg nodig heeft en zo ja, welke zorg dat is.

De aard en intensiteit van de extra zorg die jouw kind nodig heeft, bepalen of de opvanglocatie geschikt is. Enerzijds moet de opvanglocatie passen bij de ondersteuningsbehoeften van jouw kind en moet jouw kind zich er op zijn gemak voelen en deel kunnen nemen aan de groep. Anderzijds mogen de specifieke zorgbehoeften van jouw kind niet ten koste gaan van de aandacht voor de andere kinderen op de groep. Als tijdens het gesprek blijkt dat wij niet kunnen bieden wat jouw kind nodig heeft en opvang bij DAK kindercentra niet mogelijk is, zullen we dit aangeven.

Als na het kennismakingsgesprek nog niet duidelijk is of de groep op de gewenste locatie geschikt is voor de specifieke zorgbehoefte van jouw kind, kunnen we besluiten om een proefplaatsing van 3 maanden aan te bieden. Tijdens deze periode zullen we jouw kind observeren en beoordelen of een plaatsing bij DAK kindercentra voldoet aan de behoeften van jouw kind.

Het is mogelijk dat we na plaatsing merken dat de specifieke zorgbehoefte van jouw kind niet meer past bij de opvang die wij bieden. In deze gevallen zullen we samen met jou nadenken en je zo goed mogelijk helpen om een andere plek te vinden waar het kind de benodigde zorg kan krijgen.

 

Annulering van de plaatsing

Vanaf het moment van ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst tot de ingangsdatum van de plaatsing heb je de mogelijkheid de plaatsing te annuleren. Annulering moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Ook kan de plaatsing via de ouderportaal-app geannuleerd worden. Aan de annulering zijn kosten verbonden. Dit geldt, naar evenredigheid, ook voor een gedeeltelijke annulering van de plaatsing. De hoogte van de annuleringskosten is afhankelijk van het moment van annulering en het maandbedrag van de overeengekomen plaatsing:

Periode voor ingangsdatum plaatsing
Meer dan 1 maand € 50 administratiekosten
Minder dan 1 maand 100% van het maandbedrag

Het totaal van de annuleringskosten bedraagt maximaal de verschuldigde betaling over de opzegtermijn (1 maand), met een maximum van € 550,00.

Incidenteel of structureel afnemen van een extra dag(deel)

Het kan zijn dat je incidenteel of structureel een extra dag(deel) wilt afnemen. Een extra dag kun je alleen in het ouderportaal aanvragen. Het afnemen van een extra dag is mogelijk als de bezetting van de groep het toelaat. De bezetting wordt bepaald door het aantal aanwezige kinderen én pedagogisch medewerkers en groepssamenstelling. Dit doen wij om de kwaliteit te waarborgen en om te blijven voldoen aan de wettelijke regels. Het maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker mag niet worden overschreden. De pedagogisch medewerkers beoordelen of de extra dag kan worden goedgekeurd. Deze extra opvangdag vindt in principe binnen de eigen groep van het kind plaats. Wil je structureel een extra dag(deel), neem dan contact op.

Vroeg-en Voorschoolse Educatie (VVE)

Wat is voor-en vroegschoolse educatie (VVE)?

VVE zijn educatieve programma’s op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Op een speelse manier worden alle ontwikkelingsgebieden extra gestimuleerd. VVE programma’s richten zich niet alleen op het stimuleren van de taalontwikkeling, maar ook o.a. de sociaal-emotionele, de cognitieve en motorische ontwikkeling, rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht, etc.worden hierin betrokken.

De doelstelling van VVE-beleid is om de ontwikkeling van kinderen uit  achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. De gemeente Den Haag heeft taalontwikkeling en het bestrijden van onderwijsachterstanden hoog op de Haagse Educatieve Agenda staan. Den Haag stimuleert het werken met een VVE programma in de kinderopvang.

Met welke VVE-programma's werkt DAK?

Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en neemt een aantal dagdelen per week in beslag. Binnen DAK kindercentra wordt gewerkt met de volgende drie VVE programma’s:

Piramide: Een educatieve methode die opgebouwd is in thema’s. Door een combinatie van spelen, werken en leren worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring en extra taalstimulering.

Uk&Puk: Thematisch opgebouwde methode. Een thema duurt drie tot vier weken, waarin verschillende activiteiten rond het thema zijn uitgewerkt, zoals discussies, ontdekactiviteiten, fantasiespel, knutselen, e.d. De thema’s zijn niet naar toenemende moeilijkheidsgraad of ontwikkelingsniveau opgebouwd, maar sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Voorbeelden van thema’s zijn: Hatsjoe, Wat heb jij aan vandaag? of Hoera, een baby!

Speelplezier: Dé basis voor spelend leren. Erkend als een goed onderbouwd, volledig integraal programma. Drie dagelijks terugkerende speel-leerroutines zorgen voor een goede balans tussen geleid, begeleid en vrij spel. Deze routines worden aangevuld met Speelplezier tussendoortjes. Dit zijn korte, krachtige en steeds terugkerende spelactiviteiten, waarbij bewegingen of handelingen worden gekoppeld aan taal of rekenen.

Kinderdagverblijven maken een weloverwogen keuze voor een bepaald programma. Het programma moet aansluiten bij de visie en werkwijze van de organisatie en het desbetreffende kinderdagverblijf. Daarnaast kan ook gekeken worden of het programma aansluit bij de samenwerkende basisschool. Als duidelijk is dat veel kinderen van het kinderdagverblijf naar dezelfde basisschool gaan, is dit een mogelijkheid om de doorgaande ontwikkelingslijn te volgen. Alle deelnemende pedagogisch medewerkers worden getraind in het werken met de gekozen methode. Deze training wordt afgesloten met een certificaat.

Kinderopvangtoeslag

Als je gebruik maakt van kinderopvang kun je een tegemoetkoming krijgen van de belastingdienst. Op onze website vind je meer informatie over de kinderopvangtoeslag.

Extra opvang

Wat is het beleid voor het aanvragen van extra opvang?

 • Je kunt een extra dag tegen betaling afnemen, mits de bezetting van de groep het toelaat.
 • Een extra opvangdag kan tot 1 werkdag van tevoren worden aangevraagd via het ouderportaal.
 • Pas na goedkeuring van de locatie kun je jouw kindje bij ons brengen op de aangevraagde ruildag.
 • Een goedgekeurde extra opvangdag kun je tot maximaal 14 dagen voorafgaand aan de aangevraagde opvangdag kosteloos annuleren.

 

Hoe vraag ik een extra opvangdag aan in het ouderportaal?

Log in op het ouderportaal en klik op ‘Planning’.
In het planningsscherm kun je incidentele aanvragen digitaal indienen via de plus-knop rechts bovenin de pagina. Als je hier kiest voor ‘Extra opvang’, kun je vervolgens de details van je aanvraag invullen en de aanvraag indienen. Het is mogelijk om meerdere dagen tegelijk aan te vragen voor één pakket (Kies pakket), je kunt deze dagen in de kalender (Gewenste datum) aanvinken. Wanneer een dag niet mogelijk is wordt dit aangegeven, deze dag moet je wissen voordat de aanvraag verstuurd kan worden.
Voor een structurele aanvraag klik je op ‘Account’. In het scherm vind je een overzicht van al je structurele aanvragen (wijzigingen voor een langere periode). Door op de plusknop rechts bovenin de pagina te klikken, kun je een nieuwe structurele aanvraag doen. Op dit moment is dat mogelijk voor een adreswijziging, een contractwijziging en een pakketwijziging.

 

Hoe annuleer ik een extra opvangdag?

Wanneer de aanvraag ‘in behandeling’ is, kan de aanvraag via het ouderportaal verwijderd worden.
Wanneer de aanvraag door de locatie is ‘goedgekeurd’, neem je contact op met de locatie om de aanvraag te annuleren. Tot 14 dagen voor de aangevraagde datum kan dit zonder kosten en zal eventueel tegoed weer bijgeschreven worden. Annuleer je de extra opvangdag binnen 14 dagen voor de aangevraagde datum dan wordt de aanvraag gefactureerd of de tegoeden afgeschreven.

Waarom moet ik betalen als ik mijn extra opvangdag annuleer?

Een goedgekeurde extra opvangdag kun je tot maximaal 14 dagen voorafgaand aan de opvangdag kosteloos annuleren. In alle andere gevallen brengen we de extra opvangdag in rekening, omdat wij rekening moeten houden met de planning en kosten van ons personeel.

Margedagen

Wat is het margedagenbeleid van DAK kindercentra?

Basisscholen kennen de zogeheten margedagen (of roostervrije dagen) voor het onderwijzend personeel. Dit zijn dagen, buiten de vaste schoolvakanties en nationale gedenk- en feestdagen, waarop de school geen onderwijs biedt aan de kinderen. Een margedag is een sluitingsdag van school in verband met onderwijs gerelateerde taken en overleg. Aan het begin van het schooljaar informeert de school zowel ouders als Dak kindercentra over de data van de margedagen en welke groepen vrij hebben. Op deze dagen biedt Dak kindercentra extra opvang aan onder bepaalde  voorwaarden.

Daarnaast zijn er andere dagen en/of uren waarop een school er voor kiest om geen onderwijs te bieden aan de kinderen. Hierbij kun je denken aan stakingsdagen, ijsvrij-uren, tropenrooster etc. De marge- en/of schoolsluitingsdagen buiten de reguliere opvangdagen worden apart gefactureerd.

Waarom krijg ik maar 7 marge-uren per dag?

Dak kindercentra heeft voor klanten met een BSO-contract een aantal marge-uren standaard in het contract opgenomen. Het aantal marge-uren wordt bepaald door het aantal dagen dat je per week afneemt, ofwel 1 dag opvang per week is 7 marge-uren per kalenderjaar. Het aantal marge-uren is daarom maximaal 35.

 • De 7 marge-uren zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal uren dat op een margedag nodig is náást de reguliere opvanguren. Stel je hebt een BSO-contract van 3,5 uur/dag met opvang van 15:00-18:30u. Dan heb je op een margedag nog 7 uur extra opvang nodig (van 8:00-15:00u) om een hele dag opvang te kunnen afnemen.
 • De openingstijden van de BSO’s zijn afhankelijk van de schooltijden. Het kan zijn dat je op jouw BSO meer of minder dan 7 marge-uren per margedag nodig hebt.
 • Omdat het aantal marge-uren wordt verrekend in ons tarief en onze tarieven per contract voor iedereen gelijk zijn, is het niet mogelijk om het aantal marge-uren aan te passen aan de tijden van de betreffende school en hebben we gekozen voor een gemiddeld aantal uren van 7.

Hoe vraag ik een margedag aan in het Ouderportaal?

Log in op het Ouderportaal en klik op ‘Planning’.
In het planningsscherm kan je een margedag aanvragen door op de datum in de kalender te klikken, zodat de margedag zichtbaar wordt. De margedagen worden gekenmerkt door een oranje stip. Wanneer je op de margedag klikt, krijg je de mogelijkheid om de margedag aan te vragen door op het blauwe vierkant te klikken. De locatie keurt de aanvraag goed wanneer er plek beschikbaar is. Heb je nog tegoed beschikbaar, dan zal de locatie dit gebruiken voor de margedag. Heb je geen tegoed meer, dan wordt deze dag gefactureerd.

 

Waar kan ik zien hoeveel marge-uren ik nog heb?

Log in op het Ouderportaal en klik op ‘Account’.
In het geval van naschoolse opvang is hier zichtbaar hoeveel tegoed er beschikbaar is voor het gebruik van margedagen. Bij een aanvraag voor een margedag zal de locatie deze goedkeuren met de beschikbare tegoeduren. Als je op de naam van je kind klikt, krijg je een extra overzicht van de toegewezen, gebruikte en beschikbare tegoeden in beeld.

 

Hoe betaal ik een margedag?

Je kunt een margedag op een aantal manieren betalen:

 • Met marge-uren. Dak kindercentra heeft voor klanten met een BSO-contract een aantal marge-uren standaard in het contract opgenomen. Het aantal marge-uren wordt bepaald door het aantal dagen dat je per week afneemt:
Ik heb een contract voor Zoveel marge-uren krijg je per jaar
1 dag 7 uur
2 dagen 14 uur
3 dagen 21 uur
4 dagen 28 uur
5 dagen 35 uur
 • Op factuur. Je ontvangt een factuur voor de uren die je niet met marge-uren of vakantietegoed kunt betalen.
  Het Ouderportaal rekent margedagen automatisch af met marge-uren. Pas als deze tegoeden op zijn, krijg je vanuit het Ouderportaal een factuur voor het restant aantal uren.
 • Kijk voordat je een margedag aanvraagt altijd even of je nog tegoed hebt. Zo voorkom je een onverwachte factuur achteraf.

Ik heb niet meer genoeg marge-uren om een hele margedag aan te vragen, wat nu?

Bij het aanvragen van een margedag worden de nog beschikbare marge-uren automatisch gebruikt om een margedag te betalen. Uren die je eventueel tekort komt, worden vervolgens apart gefactureerd. Dit doet het Ouderportaal automatisch. Check dus altijd voordat je een margedag aanvraagt, hoeveel tegoed je nog hebt. Zo voorkom je onverwachte facturen achteraf.

Moet ik betalen voor een margedag als ik deze annuleer?

Als je jouw aangevraagde margedag minder dan 14 dagen voor de betreffende margedag annuleert, dan worden de ingezette marge-uren niet meer terug gegeven en/of dan ontvang je alsnog een factuur voor de aangevraagde opvanguren. Ook al is jouw kind uiteindelijk niet geweest.

Waar kan ik terecht als mijn vraag of onderwerp hier niet boven staat?

Mocht jouw vraag niet beantwoord zijn of wil je toch liever iemand persoonlijk spreken? Kijk dan even hieronder bij welke afdeling je terecht kunt voor jouw vragen.

Benader jouw opvanglocatie voor vragen over:

 • Ziekmeldingen
 • Margedagen en extra dagen
 • Informatie over jouw kind
 • Vragen over het ouderportaal

Benader Klantadvies voor vragen over:

 • Opzegging contract
 • Alle wijzigingen contract
 • Advies over contractvorm
 • De inhoud van jouw factuur

Vragen over de betaling van jouw factuur?

Heb je vragen over de betaling van jouw factuur, neem dan contact op met debiteurenbeheer.