Algemeen

Hoe kan ik inloggen op het ouderportaal?

Nadat je een aanbod of contract hebt ontvangen, kun je inloggen op het Ouderportaal. In de handleiding van het Ouderportaal lees je hoe je kunt inloggen.

Hoe kan ik een rondleiding aanvragen?

Ben je nieuwsgierig geworden naar een van onze Dak-locaties? Kom dan eerst zelf eens langs voor een vrijblijvende rondleiding. Op deze manier krijg je een gevoel bij de locatie en onze werkwijze. Wij ontvangen je graag en nemen uitgebreid de tijd om al je vragen te beantwoorden.

Hoe kan ik me aanmelden voor opvang?

Aanmelden voor kinderopvang bij Dak kindercentra is mogelijk vanaf het begin van de zwangerschap, of wanneer het moment van adoptie bekend is. Buitenschoolse opvang volgend op dagopvang moet je apart aanmelden.

Aanmelden is kosteloos en kan op de volgende manieren:

 • Via de website. Hier vind je een aanmeldingsformulier om online aan te melden.
 • Telefonisch. Een medewerker van de afdeling Klantadvies (T 088 750 91 10) informeert je over plaatsingsmogelijkheden, kosten en overige voorwaarden.
  Na aanmelding ontvang je een bevestiging waarin wij je informeren over onze werkwijze met betrekking tot eventuele wachtlijsten en plaatsingsmogelijkheden. De wachtlijstbevestiging is ook ter controle en aanvulling van de door ons geregistreerde gegevens.

Waarom moet je je geboortedatum en BSN doorgeven als er een contract opgemaakt wordt?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders en hun kind(eren) te vragen naar hun geboortedatum en hun Burgerservicenummer (BSN).

Hoe kan ik mijn adresgegevens wijzigen?

In het ouderportaal kan je een adreswijziging doorgeven via de pagina ‘Account’. Onder Administratie kan je een ‘Structurele aanvraag’ doen. Na op de ‘+’ te klikken kan je kiezen voor Type Adreswijziging. Wanneer je de ingangsdatum van de adreswijziging vermeldt en bij de Toelichting het nieuwe adres noteert, zal deze door de afdeling Klantadvies in het systeem verwerkt worden en vanaf de ingevulde datum ook zichtbaar zijn in het ouderportaal.

Hoe kan ik mijn contract wijzigen?

Een aanvraag tot structurele wijziging (contract-, pakket-, of adreswijziging) van het aantal dagen of voor andere opvangdagen geldt als nieuwe aanmelding. Deze wijzigingen kun je aanvragen bij de afdeling Klantadvies. De mogelijkheden zijn afhankelijk van een eventuele wachtlijst en de personele bezetting van de betreffende groep.

Opzeggen van één of meerdere dagen doe je schriftelijk of per e-mail of via het ouderportaal. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van één maand.

Voor opzegging en het verminderen van het aantal vakantieweken (bijv. NSO van 52 weken naar 40 weken opvang) geldt een opzegtermijn van één maand.

Ik heb een 46- of 48-wekencontract en wil het aantal uren van mijn contract wijzigen. Kan ik dezelfde contractvorm behouden?

Nee, dat kan niet. Dit kan alleen bij een wijziging van opvangdag waarbij het aantal opvanguren gelijk blijft. Ga je meer of minder uren afnemen dan wordt je contract omgezet naar een 52-weken contract.

Waarom kan ik geen ‘minder’ weken contract meer afsluiten?

Dak kindercentra wil zo efficiënt mogelijk werken om zo de kosten laag te houden en de
werkdruk op ons personeel te verlichten. Om die reden is het bestaande contractaanbod onder
de loep genomen en vereenvoudigd.

 •  Het contractaanbod van Dak is veel uitgebreider dan in de markt gebruikelijk is. Elk contract vergt extra handelingen en druk op de afdelingen en de locaties. Dak kindercentra heeft dan ook besloten om met haar contractaanbod aan te sluiten bij de markt.
 • De 46- en 48-wekencontracten zorgen voor veel frustraties en onduidelijkheden bij onze klanten en medewerkers.
 •  Bij het kinderdagverblijf moeten ouders zelf 4 weken opvang afmelden, anders ontvangen zij aan het eind van het jaar een extra (voor velen onverwachte) factuur.
  Gevolg: onvrede bij ouders en extra administratieve druk voor Dak.
 • Bij de buitenschoolse opvang moeten ouders tijdig opvang in de vakantieweken aanvragen. Zij hebben hiervoor een tegoed van 6 of 8 weken, afhankelijk van hun contract. Een groot deel van de ouders vergeet tijdig opvang aan te vragen waardoor zij voor een onaangename verrassing komen te staan indien er geen plek meer is.
 • De overgrote meerderheid van onze klanten heeft al een 52-wekencontract. In veel gevallen is dit type contract (nu al!) netto voordeliger voor ouders dan een kleiner contract. Dit voordeel zal in 2023 alleen maar groter worden.

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

Doorgaans verlaat een kind rond de dag dat het vier jaar wordt het kinderdagverblijf. Wanneer je kind nog niet op de basisschool kan beginnen kan het in overleg langer van dagopvang gebruik maken. De buitenschoolse opvang eindigt in principe op de 13e verjaardag van het kind. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van de buitenschoolse opvang – ook als het kind de basisschool verlaat en nog geen 13 jaar is.

Bij tussentijds opzeggen geldt een opzegtermijn van één maand. Opzeggen moet schriftelijk; via het Ouderportaal of per e-mail gebeuren.

Hoe worden de maanduren berekend?

De Belastingdienst wil voor de Kinderopvangtoeslag graag weten hoeveel uur opvang je gemiddeld per maand afneemt. Aan de hand van een aantal voorbeelden leggen we je uit hoe je het aantal maanduren berekent.

Rekenvoorbeeld opvanguren kinderdagverblijf (KDV)
 • Opvangtijd 07:30-18:00 = 10,5 uur per dag
 • 10,5 uur x 52 weken = 546 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
 • 546 uur/12 maanden = 45,5 uur per maand voor 1 dag opvang per week.

Vermenigvuldig het aantal uur per maand voor 1 dag opvang per week met het aantal dagen dat je kindje gebruik maakt van de opvang. Twee dagen opvang per week is dan 91 uur per maand.

Rekenvoorbeeld opvanguren NSO 40 weken contract

Contract: 3 dagen per week NSO van 15:00-18:30

 • Opvangtijd: 15:00 – 18:30 = 3,5 uur per dag
 • 3,5 uur x 40 weken = 140 uur per jaar voor 3,5 uur opvang per week. Dus 420 uur per jaar voor 3 dagen.
 • 140 uur / 12 maanden = 11,67 uur per maand voor 3,5 uur opvang per week

Daar komt bij: 21 marge-uren per kalenderjaar voor 3 dagen NSO. (7 uren per dag per kalenderjaar) 21 uur / 12 = 1,75 uur. Dus het aantal maanduren voor dit contract is 35,00 + 1,75 uur = 36,75 uur per maand.

 

Rekenvoorbeeld voor NSO 52 weken contract

Contract: 2 dagen NSO van 14:45-18:30

 • Opvangtijd: 14:45-18:30=3,75 uur per dag
 • 3,75 uur x 40 weken= 150 uur per jaar voor 3,75 uur opvang per week. Dus 300 uur per jaar voor 2 dagen.
 • Daar komt bij: 10,5 uur x 12 weken (schoolvakanties)= 126 uur. Voor 2 dagen 252 uur.
 • Totaal: 552 uur /12 maanden=46 uur per maand voor 2 dagen per week.

Daar komen nog de marge-uren bij: In dit geval 14 marge-uren per kalenderjaar voor 2 dagen NSO. (7 uren per dag per kalenderjaar) 14 uur/12 maanden=1,17 uur.
Dus het aantal maanduren voor dit contract is 46,00 + 1,17 uur= 47,17 uur per maand.

Waar kan ik mijn jaaropgave vinden?

De pagina ‘Account’ bevat alle informatie die van belang is voor jouw account en de kinderen die aan jouw account zijn gekoppeld.
In het onderdeel ‘Financieel’ van het scherm vind je alle relevante financiële informatie. Zo kan je hier al je facturen en jaaropgaven bekijken en downloaden.

 

Wanneer wordt de jaaropgave verstuurd?

De jaaropgave wordt in de maand februari toegestuurd en kan dan via het ouderportaal bekeken en gedownload worden.

Plaatsing

Wanneer wordt mijn kind op de wachtlijst geplaatst?

In een aantal kindercentra is direct plaats, zeker wanneer je flexibel bent in de gewenste opvangdagen. Ondanks de uitbreiding van het aantal kindplaatsen in de afgelopen jaren, zijn er echter ook kindercentra met een wachtlijst.

Wanneer wij je niet direct een plaats kunnen bieden, komt je aanmelding op de wachtlijst van de centra van je voorkeur. Periodiek vragen wij je of je nog belangstelling hebt voor een plaats en of de geregistreerde gegevens en voorkeuren nog juist zijn. Zodra wij een plaats voor alle gewenste opvangdagen (of een deel daarvan) kunnen aanbieden, nemen wij contact met je op.

Wanneer je geen opvang voor het aangemelde kind (meer) nodig hebt, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Zo houden wij onze wachtlijst actueel.

Wat zijn de voorrangscriteria?

Bij instroom wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind in relatie tot de leeftijdsverdeling van elke groep. De evenredige leeftijdsopbouw zorgt dat de wettelijke bepaling van de beroepskracht/kindratio (conform Wet Kinderopvang) gegarandeerd blijft en de doorstroom geleidelijk kan verlopen. Daardoor wordt er niet altijd in volgorde van binnenkomst geplaatst. Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen voor één plaats, dan gelden de volgende voorrangscriteria:

 • Kinderen van eigen medewerkers gaan voor: zonder medewerkers kunnen we geen kinderen opvangen;
 • Kinderen met een VVE-indicatie krijgen voorrang in een VVE-groep;
 • Bestaande klanten hebben bij Dak voorrang bij:
  • Tweede en eventueel volgende kinderen uit één gezin;
  • Uitbreiding van het aantal dagdelen van een geplaatst kind;
  • Kinderen die van dagopvang of peuterspeelzaal naar buitenschoolse opvang doorstromen;
  • Wijziging van de opvangdagen van een geplaatst kind;
  • Verhuizing naar een ander centrum van Dak kindercentra.

Daarnaast geldt:

Aanmeldingen voor hele dagopvang, schooltijdenopvang of verlengde peuteropvang hebben voorrang op aanmeldingen voor halve dagopvang. Als geen van de kinderen die in aanmerking komen voor één plaats onder de voorrangscriteria vallen, dan wordt het langst ingeschreven kind als eerste geplaatst. Voorrang geeft geen garantie op tijdige plaatsing voor alle gewenste opvangdagen. Dak kindercentra kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de wachtlijstcriteria om zo een optimale en pedagogisch verantwoorde bezetting te kunnen realiseren.

Wanneer krijg ik een aanbod?

Wij nemen de inschrijving in behandeling en informeren je zodra er een plaatsingsmogelijkheid is. Wanneer er een plek beschikbaar is, ontvang je een aanbod dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van jou en je kind. Als je vervolgens akkoord gaat met het aanbod, ontvang je een plaatsingsovereenkomst. Zodra je de plaatsingsovereenkomst digitaal hebt getekend, is de plaatsing definitief.

Mag ik op de wachtlijst blijven staan wanneer ik een aanbod heb geweigerd?

Wanneer het aanbod exact aansluit/overeenkomt met de wens van de inschrijving en je dit aanbod niet geaccepteerd, dan verwijderen we je van de wachtlijst. Je kunt je altijd weer opnieuw inschrijven wanneer opvang wel weer gewenst is. Als wij een alternatief aanbod hebben gedaan, dan adviseren wij dit aanbod geheel of gedeeltelijk te accepteren, zodat de voorrangscriteria gaan gelden.

Voorbeeld:
Vanaf 1 januari heb je vijf dagen per week opvang nodig. Wij bieden je de woensdag en vrijdag vanaf 1 maart en je accepteert dit aanbod, dan blijf je op de wachtlijst staan voor de overige dagen en voor een eerdere startdatum. Dus je komt hoger op de wachtlijst te staan, zodat wij eerder aan de volledige wens kunnen voldoen.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Als je gebruik maakt van kinderopvang kun je een tegemoetkoming krijgen van de belastingdienst. Hiervoor moeten jij en je toeslagpartner werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde instelling. Voor eenoudergezinnen gelden aparte regels.

 

Wanneer mag mijn kind wennen?

Ieder kind dat wij verwelkomen, begint met een wenperiode. Wij hechten veel waarde aan een goede start waarin kind en ouders vertrouwd kunnen raken met de gang van zaken in het kindercentrum. Ook de pedagogisch medewerkers hebben tijd nodig om het kind (en ouders/verzorgers) te leren kennen. Het aantal wendagen kan variëren; gemiddeld van één of enkele dagen (bij de naschoolse opvang) tot vijf dagen (bij de dagopvang). De wendagen worden vastgesteld in goed overleg tussen ouders en centrumleiding. De eerste ‘wendag’ in de dagopvang bestaat uit enkele uren, waarbij het de bedoeling is dat (één van) de ouders/verzorgers bij het kind blijft. Daarna worden, in overleg, de uren die het kind op het kindercentrum aanwezig is, opgebouwd en de aanwezigheid van de ouders afgebouwd.

De eerste wendag is maximaal 2 weken voorafgaand aan de ingangsdatum van de plaatsingsovereenkomst en kan pas ingaan nadat de ouder(s) de plaatsingsovereenkomst hebben getekend. Ook na de ingangsdatum kan het zijn dat het kind er nog niet aan toe is om de gehele opvangduur te komen. Ouders kunnen dan met de pedagogisch medewerkers besluiten nog wat langer op te bouwen.

De wendagen voorafgaand aan de ingangsdatum zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en kunnen (deels) andere weekdagen zijn dan waarvoor het kind is geplaatst. Dit heeft te maken met de geldende wetgeving over de verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers.

Ruildagen

Het ruildagenbeleid is al geruime tijd gepauzeerd.
Wij konden het ruilen in veel gevallen niet waarmaken, door de vele aanvragen en het (aanhoudende) personeelstekort.

In sommige gevallen is een extra opvangdag (tegen betaling) wel mogelijk, als de groepsgrootte het toelaat.
De kleinere hoeveelheid aanvragen op deze manier, leidt tot minder werkdruk voor onze medewerkers.
Door werkdrukverlaging houden wij onze medewerkers aan boord en de groepen open.

Sluitingsdagen

Dak kindercentra is gesloten op nationaal erkende feestdagen. Elk jaar kan hier nog een extra sluitingsdag bijkomen in verband met een studiedag voor de medewerkers. Wij maken de sluitingsdagen tegelijk met de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar bekend.

2024
Maandag 1 januari – nieuwjaarsdag
Maandag 1 april – 2e paasdag
Donderdag 9 mei – Hemelvaartsdag
Maandag 20 mei – 2e pinksterdag
Woensdag 25 december – 1e kerstdag
Donderdag 26 december – 2e kerstdag
planning door locatie – studiedag locatie
Op donderdag 5, dinsdag 24 en dinsdag 31 december sluiten onze kindercentra om 17.00 uur.

Moet ik betalen voor sluitingsdagen?

Sluitingsdagen zijn al verrekend in onze tarieven en worden dan ook niet financieel gecompenseerd.

Het aantal uur dat de opvang in rekening brengt is vastgelegd in het contract of in de algemene voorwaarden. De feestdagen en een enkele studiedag mogen in rekening gebracht worden. Dus als een normale contractdag op een feestdag valt en de opvanglocatie is gesloten, dan moet je deze dag wel betalen. Voor deze dag(en) heb je ook gewoon recht op kinderopvangtoeslag. Dit geldt voor zowel de dagopvang als buitenschoolse opvang. De logica daarachter is dat in de cao Kinderopvang is opgenomen dat werknemers vrij kunnen zijn op officiële feestdagen en doorbetaald worden.

Opvang voor kinderen die extra zorg behoeven

Kinderen die extra zorg behoeven, zijn welkom bij Dak kindercentra. In overleg met de unitmanager van het betreffende kindercentrum bekijken wij of plaatsing haalbaar is. De aard en de intensiteit van de extra zorg is hierbij bepalend. Enerzijds mag dit niet ten koste gaan van de aandacht voor de overige kinderen en moet het kind kunnen meedraaien in het groepsproces, anderzijds moet het kind zich prettig voelen.

Wanneer na plaatsing blijkt dat de belasting voor de groep en/of de pedagogisch medewerkers te groot is of de plaatsing niet in het belang van het kind zelf is, heeft het kindercentrum het recht de plaats op te zeggen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de ouders.

Annulering van de plaatsing

Vanaf het moment van ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst tot de ingangsdatum van de plaatsing heb je de mogelijkheid de plaatsing te annuleren. Annulering moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Ook kan de plaatsing via de ouderportaal-app geannuleerd worden. Aan de annulering zijn kosten verbonden. Dit geldt, naar evenredigheid, ook voor een gedeeltelijke annulering van de plaatsing. De hoogte van de annuleringskosten is afhankelijk van het moment van annulering en het maandbedrag van de overeengekomen plaatsing:

Periode voor ingangsdatum plaatsing
-> Meer dan 1 maand: € 50 administratiekosten
-> Minder dan 1 maand: 100% van het maandbedrag

Het totaal van de annuleringskosten bedraagt maximaal de verschuldigde betaling over de opzegtermijn (1 maand), met een maximum van € 550,00.

Incidenteel of structureel afnemen van een extra dag(deel)

Het kan zijn dat je incidenteel of structureel een extra dag(deel) wilt afnemen. Een extra dag kun je alleen in het ouderportaal aanvragen. Het afnemen van een extra dag is mogelijk als de bezetting van de groep het toelaat. De bezetting wordt bepaald door het aantal aanwezige kinderen én pedagogisch medewerkers en groepssamenstelling. Dit doen wij om de kwaliteit te waarborgen en om te blijven voldoen aan de wettelijke regels. Het maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker mag niet worden overschreden. De pedagogisch medewerkers beoordelen of de extra dag kan worden goedgekeurd. Deze extra opvangdag vindt in principe binnen de eigen groep van het kind plaats. Wil je structureel een extra dag(deel), neem dan contact op.

Hoe meld ik mijn kind aan nadat ik mijn kind eerder afgemeld had via het ouderportaal?

Gaat jouw kind op een bepaalde vaste dag niet naar de opvang? Dan verzoeken wij je vriendelijk dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven via ons ouderportaal (ouderapp Jaamo). Afmelding voor een vaste dag leidt niet tot restitutie van kosten en geeft ook geen recht op een extra opvangdag (ruildag).

Jouw afmelding brengt met zich mee dat er per direct een opvangplek vrijkomt, die wij mogen inzetten voor een kind dat een extra dag opvang nodig heeft. Dit houdt in dat een intrekking van de afmelding alleen kan worden goedgekeurd, als het aantal aanwezige kinderen (inclusief het kind dat de vrijgekomen opvangplek heeft ingenomen) én het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers in de groep, dit toelaat.

In het ouderportaal kan de afgemelde dag opnieuw aangevraagd worden. Zie hiervoor ook de ‘handleiding ouderportaal’.

Voorschoolse Educatie (VE)

Wat is voorschoolse educatie (VE)?

Met VE (Voorschoolse Educatie, ook wel Voorschool genoemd) krijgt je peuter op de opvang extra begeleiding, ter voorbereiding op de basisschool. Bij het spelen en leren besteden onze pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld extra aandacht aan taalontwikkeling en sociale vaardigheden.

Met welke VE-programma's werkt Dak?

Er zijn verschillende methodes ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij de Voorschoolse Educatie. Wij werken met Piramide, Uk & Puk en Speelplezier.

Kinderopvangtoeslag

Als je gebruik maakt van kinderopvang kun je een tegemoetkoming krijgen van de belastingdienst. Op onze website vind je meer informatie over de kinderopvangtoeslag.

Extra opvang

Wat is het beleid voor het aanvragen van extra opvang?

Je kunt een extra dag tegen betaling afnemen, mits de bezetting van de groep het toelaat.
Een extra opvangdag kan tot 1 werkdag van tevoren worden aangevraagd via het ouderportaal.
Pas na goedkeuring van de locatie kun je jouw kindje bij ons brengen op de aangevraagde ruildag.

Een goedgekeurde extra opvangdag kun je tot maximaal 14 dagen voorafgaand aan de aangevraagde opvangdag kosteloos annuleren.

 

Hoe vraag ik een extra opvangdag aan in het ouderportaal?

Log in op het ouderportaal en klik op ‘Planning’.
In het planningsscherm kun je incidentele aanvragen digitaal indienen via de plus-knop rechts bovenin de pagina. Als je hier kiest voor ‘Extra opvang’, kun je vervolgens de details van je aanvraag invullen en de aanvraag indienen. Het is mogelijk om meerdere dagen tegelijk aan te vragen voor één pakket (Kies pakket), je kunt deze dagen in de kalender (Gewenste datum) aanvinken. Wanneer een dag niet mogelijk is wordt dit aangegeven, deze dag moet je wissen voordat de aanvraag verstuurd kan worden.
Voor een structurele aanvraag klik je op ‘Account’. In het scherm vind je een overzicht van al je structurele aanvragen (wijzigingen voor een langere periode). Door op de plusknop rechts bovenin de pagina te klikken, kun je een nieuwe structurele aanvraag doen. Op dit moment is dat mogelijk voor een adreswijziging, een contractwijziging en een pakketwijziging.

 

Hoe annuleer ik een extra opvangdag?

Wanneer de aanvraag ‘in behandeling’ is, kan de aanvraag via het ouderportaal verwijderd worden.
Wanneer de aanvraag door de locatie is ‘goedgekeurd’, neem je contact op met de locatie om de aanvraag te annuleren. Tot 14 dagen voor de aangevraagde datum kan dit zonder kosten en zal eventueel tegoed weer bijgeschreven worden. Annuleer je de extra opvangdag binnen 14 dagen voor de aangevraagde datum dan wordt de aanvraag gefactureerd of de tegoeden afgeschreven.

Waarom moet ik betalen als ik mijn extra opvangdag annuleer?

Een goedgekeurde extra opvangdag kun je tot maximaal 14 dagen voorafgaand aan de opvangdag kosteloos annuleren. In alle andere gevallen brengen we de extra opvangdag in rekening, omdat wij rekening moeten houden met de planning en kosten van ons personeel.

Margedagen

Wat zijn margedagen?

Basisscholen kennen de zogeheten margedagen (ook wel studiedagen of roostervrije dagen genoemd) voor het onderwijzend personeel. Dit zijn dagen, buiten de vaste schoolvakanties en nationale gedenk- en feestdagen, waarop de school geen onderwijs biedt aan de kinderen. Een margedag is een sluitingsdag van school in verband met onderwijs gerelateerde taken en overleg. Aan het begin van het schooljaar informeert de school zowel ouders als Dak kindercentra over de data van de margedagen en welke groepen vrij hebben. Op deze dagen bieden wij extra opvang aan onder bepaalde voorwaarden.

Goede Vrijdag, de dag na Hemelvaart en Prinsjesdag zijn door Dak kindercentra als een margedag aangemerkt.

Hoe vraag ik een margedag aan in het Ouderportaal?

Log in op het Ouderportaal en klik op ‘Planning’.
In het planningsscherm kan je een margedag aanvragen door op de datum in de kalender te klikken, zodat de margedag zichtbaar wordt. De margedagen worden gekenmerkt door een oranje stip. Wanneer je op de margedag klikt, krijg je de mogelijkheid om de margedag aan te vragen door op het blauwe vierkant te klikken. De locatie keurt de aanvraag goed wanneer er plek beschikbaar is. Heb je nog tegoed beschikbaar, dan zal de locatie dit gebruiken voor de margedag. Heb je geen tegoed meer, dan wordt deze dag gefactureerd.

 

Waar kan ik zien hoeveel marge-uren ik nog heb?

Log in op het Ouderportaal en klik op ‘Account’.
In het geval van naschoolse opvang is hier zichtbaar hoeveel tegoed er beschikbaar is voor het gebruik van margedagen. Bij een aanvraag voor een margedag zal de locatie deze goedkeuren met de beschikbare tegoeduren. Als je op de naam van je kind klikt, krijg je een extra overzicht van de toegewezen, gebruikte en beschikbare tegoeden in beeld.

 

Hoe betaal ik een margedag?

Je kunt een margedag op een aantal manieren betalen:

  • Met marge-uren. Dak kindercentra heeft voor klanten met een BSO-contract een aantal marge-uren standaard in het contract opgenomen.
   Het aantal marge-uren per jaar wordt bepaald door het aantal dagen dat je per week afneemt:

   • 1 dag per week: 7 marge-uren per jaar
   • 2 dagen per week: 14 marge-uren per jaar
   • 3 dagen per week: 21 marge-uren per jaar
   • 4 dagen per week: 28 marge-uren per jaar
   • 5 dagen per week: 35 marge-uren per jaar
  • Op factuur. Je ontvangt een factuur voor de uren die je niet met marge-uren of vakantietegoed kunt betalen.

 

Het Ouderportaal rekent margedagen automatisch af met marge-uren. Als deze tegoeden op zijn, krijg je vanuit het Ouderportaal een factuur voor het restant aantal uren.

Ik heb niet meer genoeg marge-uren om een hele margedag aan te vragen, wat nu?

Bij het aanvragen van een margedag worden de nog beschikbare marge-uren automatisch gebruikt om een margedag te betalen. Uren die je eventueel tekort komt, worden vervolgens apart gefactureerd. Dit doet het Ouderportaal automatisch. Check dus altijd voordat je een margedag aanvraagt, hoeveel tegoed je nog hebt. Zo voorkom je onverwachte facturen achteraf.

Moet ik betalen voor een margedag als ik deze annuleer?

Als je jouw aangevraagde margedag minder dan 14 dagen voor de betreffende margedag annuleert, dan worden de ingezette marge-uren niet meer teruggegeven en/of dan ontvang je alsnog een factuur voor de aangevraagde opvanguren. Ook al is jouw kind uiteindelijk niet geweest.

Waarom krijg ik maar 7 marge-uren per dag?

Dak kindercentra heeft voor klanten met een BSO-contract een aantal marge-uren standaard in het contract opgenomen. Het aantal marge-uren wordt bepaald door het aantal dagen dat je per week afneemt, ofwel 1 dag opvang per week is 7 marge-uren per kalenderjaar. Het aantal marge-uren is daarom maximaal 35.

  • De 7 marge-uren zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal uren dat op een margedag nodig is náást de reguliere opvanguren. Stel je hebt een BSO-contract van 3,5 uur/dag met opvang van 15:00-18:30u. Dan heb je op een margedag nog 7 uur extra opvang nodig (van 8:00-15:00u) om een hele dag opvang te kunnen afnemen.
  • De openingstijden van de BSO’s zijn afhankelijk van de schooltijden. Het kan zijn dat je op jouw BSO meer of minder dan 7 marge-uren per margedag nodig hebt.
  • Omdat het aantal marge-uren wordt verrekend in ons tarief en onze tarieven per contract voor iedereen gelijk zijn, is het niet mogelijk om het aantal marge-uren aan te passen aan de tijden van de betreffende school en hebben we gekozen voor een gemiddeld aantal uren van 7.

Waar kan ik terecht als mijn vraag of onderwerp hier niet boven staat?

Mocht jouw vraag niet beantwoord zijn of wil je toch liever iemand persoonlijk spreken? Kijk dan even hieronder bij welke afdeling je terecht kunt voor jouw vragen.

Benader onze collega's op jouw locatie als je vragen hebt over:

 • Ziekmeldingen
 • Margedagen en extra dagen
 • Informatie over jouw kind
 • Vragen over het ouderportaal

Benader onze collega's van Klantadvies als je vragen hebt over:

 • Opzegging van je contract
 • Alle wijzigingen van je contract
 • Advies over contractvorm
 • De inhoud van jouw factuur

Heb je een vraag over de betaling van jouw factuur?

Heb je een vraag over de betaling van jouw factuur?
Neem dan contact op met onze collega’s van Debiteurenbeheer.

Heb je een vraag over toeslagen?

Heb je een vraag over toeslagen?

Kijk dan op de website van de Belastingdienst.