Over DAK kindercentra

Al meer dan 100 jaar!

DAK kindercentra biedt al meer dan 100 jaar professionele kinderopvang in Den Haag, Voorburg en Rijswijk. We bieden kwalitatief hoogwaardige kinderopvang aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar: kinderdagverblijf, peuteropvang, schooltijdenopvang, buitenschoolse opvang, vakantie opvang en diverse vormen van flexibele opvang, zoals weekendopvang en 17 uursopvang.

Kinderopvang is ons vak. Alles wat we doen, staat in dienst van de kinderen. Onze huisvesting, inrichting en professionele medewerkers dragen bij aan de ontwikkeling van jouw kind!

over-dak/
DAK kindercentra

Onze visie

Bij DAK kindercentra verwelkomen wij iedereen en respecteren de verscheidenheid van ieders achtergrond. Wij stimuleren en ondersteunen kinderen en jongeren om een vaardig en (veer)krachtig mens te zijn, ook omdat de wereld om ons heen snel verandert. Wij werken samen met iedereen die met het kind in verbinding staat. Wij zijn daar waar kinderen zijn.

over-dak/
DAK kindercentra

We zien je!

De propositie van DAK is “We zien je!”. Dit betekent dat we samen met iedereen rond het kind zorgen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. We staan als pedagogisch medewerkers, ouders en (vanaf 4 jaar) ook school rond het kind. Door middel van persoonlijke aandacht en samenwerking volgen we jouw kind en zorgen we gezamenlijk dat hij/zij elke dag weer een stap zet in deze prachtige wereld.

over-dak/
DAK kindercentra

Meer over DAK kindercentra

Pedagogische kwaliteit

Kinderopvang bij DAK is meer dan alleen opvang. Het is ook een belangrijk instrument bij de ontwikkeling en opvoeding van je kind. We zien het ook wel als een ‘mini-maatschappij’. Door kinderopvang leren kinderen dat er nog een andere omgeving is dan thuis. Het is belangrijk dat ze beseffen dat de wereld groter is. Kinderen die gewend zijn aan kinderopvang en zich veilig en vertrouwd voelen op die plek, bouwen veel zelfvertrouwen op. Ze durven op ontdekking te gaan.

Vanaf 2018 is de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) ingegaan om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van je kind. Onze missie: ‘’Dak kindercentra biedt kinderen de ruimte om te spelen, te ontdekken, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten. We dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en zijn er voor alle kinderen’’ sluit hier perfect bij aan. Zo besteden we al jaren veel aandacht aan onze pedagogische kwaliteit met behulp van onze pedagogisch coaches en VVE-coaches (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

Pedagogisch coaches

De pedagogisch coaches werken op alle locaties. Zij begeleiden en trainen de pedagogisch medewerkers als het bijvoorbeeld gaat om inrichting van de ruimte, het dagritme bepalen, omgaan met opvallend gedrag en het stimuleren van de ontwikkeling. Bij specifieke zorg- en opvoedvragen observeren zij in de groep en geven de pedagogisch medewerkers advies en ondersteuning bij de aanpak. De begeleiding, bijvoorbeeld met video interactietraining, zorgt ervoor dat de medewerker kan zien wat de effecten zijn van haar handelen.

VVE-coaches
Op VVE-locaties is ook een VVE-coach aanwezig, die de pedagogisch medewerkers begeleidt in het VVE-programma op de juiste wijze uit te voeren om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te stimuleren.

De pedagogisch coach en/of VVE-coach zijn regelmatig te vinden op de groepen. Benieuwd welke pedagogisch coach en/of VVE-coach op jouw locatie rondloopt? Op elke locatie pagina op de website zie je de coach die bij die locatie hoort, maar ook op de locatie zelf hangt een foto op het prikbord. Wil je nader kennismaken? Spreek de coach dan gerust een keer aan! Heb je een vraag? Mail deze dan naar vraaghet@dakkindercentra.nl.

Plaatsingsbeleid

Ons plaatsingsbeleid is bedoeld om ouders te informeren over de werkwijze van DAK kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en ten slotte beëindiging ervan.

Voedingsbeleid

Gezonde voeding: goed voor opgroeiende kinderen
Bij DAK kindercentra willen we dat kinderen alle kansen krijgen om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Daarom bieden onze pedagogisch medewerkers hen activiteiten aan die stimulerend zijn voor bijvoorbeeld de taalontwikkeling of de sociale ontwikkeling. Ook gezonde voeding is belangrijk voor opgroeiende kinderen. Om zo goed mogelijk te kunnen spelen, rennen, bouwen en denken, hebben kinderen bouwstoffen nodig. Deze bouwstoffen halen ze uit hun eten. Bij Dak kindercentra stimuleren we dat kinderen gezond eten en drinken. Op een positieve en aanstekelijke manier proberen we kinderen, ouders én pedagogisch medewerkers te betrekken bij dit onderwerp.

Samen eten: een gezellig moment
Samen eten in het kindercentrum of de BSO is bij uitstek een gezellig moment. We voeren gesprekjes over de activiteiten en hebben aandacht voor elkaar. Ook is het eetmoment een dagelijks terugkerend moment en geeft kinderen op die manier structuur aan de dag. In het kinderdagverblijf beginnen we daarom de maaltijd met het zingen van een liedje (‘smakelijk eten’) en in de BSO mogen kinderen meehelpen en meedenken over wat we op tafel zetten.

Vaccinatiebeleid

Iedereen welkom
Bij DAK kindercentra zijn alle kinderen welkom; gevaccineerd of niet. Wij adviseren je wel om mee te doen met het Rijksvaccinatieprogramma, maar de keuze blijft geheel bij jezelf.

Privacy
DAK respecteert de privacy van alle kinderen en ouders. Wij doen volgens de privacywet AVG aan niemand uitspraken over welke kinderen wel of niet zijn ingeënt.

Ziekteprotocol bij DAK kindercentra
Wanneer op het kindercentrum een besmettelijke ziekte voorkomt die op de meldingsplichtige GGD-lijst staat, meldt de unitmanager dit altijd bij de afdeling infectieziekten van de GGD Haaglanden. Wij horen dan van de GGD of hierna verdere maatregelen nodig zijn, en welke dit zijn.
De unitmanager informeert vervolgens alle ouders van het centrum over de besmettelijke ziekte en de eventuele maatregelen van de GGD.

Heb je nog vragen over bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact op met de unitmanager van jouw vestiging of bel onze afdeling Klantadvies op 088 750 91 10.

De oudercommissie

Ouders zijn voor ons een belangrijke informatiebron. We zijn blij met actieve ouders die willen deelnemen in de oudercommissies van onze vestigingen of via het ouderpanel. Zij denken mee over de ontwikkelingen in het kindercentrum en adviseren ons over nieuwe mogelijkheden of verbeteringen.

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders van de gehele unit of vestiging richting de unitmanagers. De oudercommissie heeft adviesrecht conform de wet kinderopvang artikel 60 lid 1. Ons ouderpanel raadplegen wij over uiteenlopende onderwerpen die met onze dienstverlening te maken hebben. En regelmatig nodigen we ouders uit deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Voor klachten van ouders of oudercommissies is DAK kindercentra aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit is een externe commissie die klachten van ouders of oudercommissies in behandeling kan nemen als de interne klachtenprocedure geen oplossing biedt. Voor het reglement verwijzen we naar de website van De Geschillencommissie.

Partners in kindontwikkeling

We vinden het belangrijk om goed samen te werken met andere organisaties, zodat ouders en kinderen optimaal en waar nodig ondersteund kunnen worden.

Zo werken we nauw samen met Lucas onderwijs en Xtra Welzijn. En natuurlijk met de andere schoolbesturen in de regio. Ook hebben we een samenwerkingsverband met Jeugdformaat. Kinderen die hulp krijgen bij Jeugdformaat kunnen terecht in de reguliere kinderopvang van Dak kindercentra. De ambulante medewerkers van Jeugdformaat bieden extra hulp en begeleiding. Zo zorgen we er samen voor dat deze kinderen mee kunnen doen in het alledaagse leven.

DAK kindercentra is lid van KIK (kwaliteit in kinderopvang). In deze vereniging bundelen 12 kinderopvangorganisaties landelijk hun krachten, door het delen van kennis, visie en goede praktijkvoorbeelden vanuit het idee dat alleen het allerbeste goed is voor “hun” kinderen.

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties, zoals DAK, willen kinderopvang bieden aan alle kinderen, óók in die wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wél hard nodig hebben. Kinderopvang blijft open ook in die wijken waar geen winst word gemaakt. De BMK ondersteunt hierbij en denk graag mee.

Organogram DAK kindercentra

Op ons kantoor aan de Noordwal 10 in Den Haag werken circa 50 medewerkers op de verschillende afdelingen (Raad van Bestuur, Boekhouding & Debiteurenbeheer, Facilitaire Zaken & ICT, HR, Pedagogiek & Kwaliteit en tot slot Marketing, Communicatie & Klantadvies.

Jaarlijkse GGD-controle

Alle vestigingen van DAK kindercentra worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Het rappoort dat zij uitgeven plaatsen wij vervolgens op onze website, zodat je altijd kan zien hoe we gescoord hebben. Graag het GGD-rapport bekijken van een van onze locaties? Ga dan naar de webpagina van de locatie naar keuze.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) bestaande uit Lucas Vennemann, is verantwoordelijk voor de strategie en geeft leiding aan het MT. Lucas Vennemann is tot opvolger van Karen Strengers benoemd. Deze benoeming is ad interim: hij is aangesteld tot het einde van dit jaar. Vanwege zijn ruime ervaring in de zorgsector sluit Lucas naadloos aan op de visie en de maatschappelijke opdracht van DAK kindercentra: kansen voor álle kinderen in alle wijken. Ook zal hij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat DAK kindercentra kwalitatief hoogstaande kinderopvang blijft bieden.

De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

  • Mr. Harm Tunteler (voorzitter)
  • Drs. Heleen Griffioen
  • Mr. Ton Wallast
  • Prof. drs. Dolf van Veen
  • Eric Boerhout MA

Klachtenprocedure

Heb je, ondanks onze goede zorgen voor jouw kind, een klacht? Raadpleeg dan het onderstaande stappenplan, zodat we er samen alsnog uit kunnen komen.

Stap 1 – Bespreekbaar maken
Als je ergens ontevreden over bent of een klacht hebt, kun je dit met de pedagogisch medewerker op het centrum bespreken. Hij/zij zal proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Stap 2 – Gesprek met leidinggevende
Kom je er met betreffende pedagogisch medewerker niet uit, dan kun je je wenden tot zijn/haar leidinggevende; de unitmanager.

Stap 3 – Interne klachtenregeling
Is je klacht na dit gesprek niet opgelost, dan kun je een klacht indienen. Dit kan via onderstaand klachtenformulier of maak hiervoor gebruik van het volgende mailadres: klachten@dakkindercentra.nl

Stap 4 – Externe klachtencommissie
Ben je uiteindelijk niet tevreden over de afhandeling van de klacht dan kun je, conform de algemene voorwaarden, via het Klachtenloket Kinderopvang de klacht melden bij De Geschillencommissie.

Klachtenformulier


DAK kindercentra DAK kindercentra