Dit plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over de werkwijze van DAK kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Meer informatie over:

Aanmelding

Aanmelden voor kinderopvang bij DAK kindercentra is mogelijk vanaf het begin van de zwangerschap, of wanneer het moment van adoptie bekend is. Buitenschoolse opvang volgend op dagopvang moet je apart aanmelden. Aanmelden is kosteloos en kan op de volgende manieren:

 • Via de website. Hier vind je een aanmeldingsformulier om online aan te melden.
 • Telefonisch. Een medewerker van de afdeling Klantadvies (T 088 750 91 10) plaatst je kind op de wachtlijst en informeert je over plaatsingsmogelijkheden, kosten en overige voorwaarden.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging waarin wij je informeren over onze werkwijze met betrekking tot eventuele wachtlijsten en plaatsingsmogelijkheden.. De wachtlijstbevestiging is ook ter controle en aanvulling van de door ons geregistreerde gegevens.

Wachtlijst

In een aantal kindercentra is direct plaats, zeker wanneer je flexibel bent in de gewenste opvangdagen. Ondanks de uitbreiding van het aantal kindplaatsen in de afgelopen jaren, zijn er echter ook kindercentra met een wachtlijst. Wanneer wij je niet direct een plaats kunnen bieden, komt je aanmelding op de wachtlijst van de centra van je voorkeur. Periodiek vragen wij je of je nog belangstelling hebt voor een plaats en of de geregistreerde gegevens en voorkeuren nog juist zijn. Zodra wij een plaats voor alle gewenste opvangdagen (of een deel daarvan) kunnen aanbieden, nemen wij contact met je op. Wanneer je geen opvang voor het aangemelde kind (meer) nodig hebt, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Zo houden wij onze wachtlijst actueel.

Voorrangscriteria

Bij instroom wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind in relatie tot de leeftijdsverdeling van elke groep. De evenredige leeftijdsopbouw zorgt dat de wettelijke bepaling van de beroepskracht/kindratio (conform Wet Kinderopvang) gegarandeerd blijft en de doorstroom geleidelijk kan verlopen. Daardoor wordt er niet altijd in volgorde van binnenkomst geplaatst. Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen voor één plaats, dan gelden de volgende voorrangscriteria:

 • Kinderen van eigen medewerkers gaan voor: zonder medewerkers kunnen we geen kinderen opvangen;
 • Kinderen met een VVE-indicatie krijgen voorrang in een VVE-groep;
 • Bestaande klanten hebben bij Dak voorrang bij:
 • Tweede en eventueel volgende kinderen uit één gezin;
 • Uitbreiding van het aantal dagdelen van een geplaatst kind;
 • Kinderen die van dagopvang of peuterspeelzaal naar buitenschoolse opvang doorstromen;
 • Wijziging van de opvangdagen van een geplaatst kind;
 • Verhuizing naar een ander centrum van DAK kindercentra.

 

Daarnaast geldt:

 • Aanmeldingen voor hele dagopvang, schooltijdenopvang of verlengde peuteropvang hebben voorrang op aanmeldingen voor halve dagopvang. Als geen van de kinderen die in aanmerking komen voor één plaats onder de voorrangscriteria vallen, dan wordt het langst ingeschreven kind als eerste geplaatst. Voorrang geeft geen garantie op tijdige plaatsing voor alle gewenste opvangdagen. DAK kindercentra kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de wachtlijstcriteria om zo een optimale en pedagogisch verantwoorde bezetting te kunnen realiseren.

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Bij DAK kindercentra volgen we deze ontwikkeling en stimuleren we kinderen waar dat nodig is. Alle kinderen die wij opvangen bij DAK kindercentra hebben een zorgbehoefte en voor sommige kinderen houdt dit in dat zij meer zorg nodig hebben dan andere kinderen.

Ons uitgangspunt is dat alle locaties van DAK kindercentra openstaan voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. We spannen ons in om hen passende opvang te bieden.

Het is belangrijk om bij de aanmelding al te weten of jouw kind specifieke zorgbehoeften heeft. In een gesprek met de unitmanager en de pedagogisch coach kijken we gezamenlijk of jouw kind extra zorg nodig heeft en zo ja, welke zorg dat is.

De aard en intensiteit van de extra zorg die jouw kind nodig heeft, bepalen of de opvanglocatie geschikt is. Enerzijds moet de opvanglocatie passen bij de ondersteuningsbehoeften van jouw kind en moet jouw kind zich er op zijn gemak voelen en deel kunnen nemen aan de groep. Anderzijds mogen de specifieke zorgbehoeften van jouw kind niet ten koste gaan van de aandacht voor de andere kinderen op de groep. Als tijdens het gesprek blijkt dat wij niet kunnen bieden wat jouw kind nodig heeft en opvang bij DAK kindercentra niet mogelijk is, zullen we dit aangeven.

Als na het kennismakingsgesprek nog niet duidelijk is of de groep op de gewenste locatie geschikt is voor de specifieke zorgbehoefte van jouw kind, kunnen we besluiten om een proefplaatsing van 3 maanden aan te bieden. Tijdens deze periode zullen we jouw kind observeren en beoordelen of een plaatsing bij DAK kindercentra voldoet aan de behoeften van jouw kind.

Het is mogelijk dat we na plaatsing merken dat de specifieke zorgbehoefte van jouw kind niet meer past bij de opvang die wij bieden. In deze gevallen zullen we samen met jou nadenken en je zo goed mogelijk helpen om een andere plek te vinden waar het kind de benodigde zorg kan krijgen.

 

Annulering van de plaatsing

Vanaf het moment van ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst tot de ingangsdatum van de plaatsing heb je de mogelijkheid de plaatsing te annuleren. Annulering moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Ook kan de plaatsing via de Jaamo-app geannuleerd worden. Aan de annulering zijn kosten verbonden. Dit geldt, naar evenredigheid, ook voor een gedeeltelijke annulering van de plaatsing. De hoogte van de annuleringskosten is afhankelijk van het moment van annulering en het maandbedrag van de overeengekomen plaatsing:

Periode voor ingangsdatum plaatsing
Meer dan 1 maand € 50 administratiekosten
Minder dan 1 maand 100% van het maandbedrag

Het totaal van de annuleringskosten bedraagt maximaal de verschuldigde betaling over de opzegtermijn (1 maand), met een maximum van € 550,00.

Wennen

Ieder kind dat wij plaatsen, begint met een wenperiode. DAK kindercentra hecht veel waarde aan een goede start waarin kind en ouders vertrouwd kunnen raken met de gang van zaken in het kindercentrum. Ook de pedagogisch medewerkers hebben tijd nodig om je kind (en u) te leren kennen. De duur van deze wenperiode kan variëren; gemiddeld van één of enkele dagen (bij de naschoolse opvang) tot drie of vier dagen (bij de dagopvang). De wenperiode wordt vastgesteld in goed overleg tussen ouders en centrumleiding. De eerste ‘wendag’ in de dagopvang bestaat uit enkele uren, waarbij het de bedoeling is dat (één van) de ouders bij het kind blijft. Daarna worden, in overleg, de uren dat het kind op het kindercentrum aanwezig is opgebouwd en de aanwezigheid van de ouders afgebouwd. Al deze afspraken worden vastgelegd op het formulier wenschema, dat je ondertekent.

De wenperiode is voorafgaand aan de plaatsingsperiode. Bij plaatsingen met startdatum binnen 2 maanden is dit niet altijd mogelijk. De wenperiode kan pas ingaan nadat de ouder(s) de plaatsingsovereenkomst hebben getekend. Anders is het kind niet verzekerd gedurende de wenperiode en dat risico wil Dak kindercentra niet voor zijn rekening nemen.

De wendagen kunnen (deels) andere dagen zijn dan waarvoor je kind is geplaatst. Dit heeft te maken met de geldende wetgeving over de verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers per groep.

Incidenteel of structureel afnemen van een extra dag(deel)

Het kan zijn dat je incidenteel of structureel een extra dag(deel) wilt afnemen. Een extra dag kun je alleen in het ouderportaal aanvragen. Het afnemen van een extra dag is mogelijk als de bezetting van de groep het toelaat. De bezetting wordt bepaald door het aantal aanwezige kinderen én pedagogisch medewerkers en groepssamenstelling. Dit doen wij om de kwaliteit te waarborgen en om te blijven voldoen aan de wettelijke regels. Het maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker mag niet worden overschreden. De pedagogisch medewerkers beoordelen of de extra dag kan worden goedgekeurd. Deze extra opvangdag vindt in principe binnen de eigen groep van het kind plaats. Wil je structureel een extra dag(deel), neem dan contact op met het team Klantadvies via klantadvies@dakkindercentra.nl via de Jaamo-app of bel 088 750 91 10.

Sluitingsdagen

DAK kindercentra is gesloten op nationaal erkende feestdagen. Elk jaar kan hier nog een extra sluitingsdag bijkomen in verband met een studiedag voor de medewerkers. DAK kindercentra maakt de sluitingsdagen tegelijk met de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar bekend.

Margedagen en overige schoolsluitingsdagen

Basisscholen kennen de zogeheten margedagen (of roostervrije dagen) voor het onderwijzend personeel. Dit zijn dagen, buiten de vaste schoolvakanties en nationale gedenk- en feestdagen, waarop de school geen onderwijs biedt aan de kinderen. Een margedag is een sluitingsdag van school in verband met onderwijs gerelateerde taken en overleg. Aan het begin van het schooljaar informeert de school zowel ouders als DAK kindercentra over de data van de margedagen en welke groepen vrij hebben. Op deze dagen biedt DAK kindercentra extra opvang aan onder bepaalde voorwaarden. DAK kindercentra gaat hiervoor extra open en zet hiervoor extra personeel in.

Daarnaast zijn er andere dagen en/of uren waarop een school er voor kiest om geen onderwijs te bieden aan de kinderen. Hierbij kunt u denken aan stakingsdagen, ijsvrij-uren, tropenrooster etc. De marge- en/of schoolsluitingsdagen buiten de reguliere opvangdagen worden apart gefactureerd. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op het ouderportaal onder “documenten” en op onze website of op te vragen bij het team Klantadvies via klantadvies@dakkindercentra.nl of 088 750 91 10.

Beëindiging van de opvang

Doorgaans verlaat een kind rond de dag dat het vier jaar wordt het kinderdagverblijf. Wanneer je kind nog niet op de basisschool kan beginnen kan het in overleg langer van dagopvang gebruik maken. De buitenschoolse opvang eindigt in principe aan het eind van het schooljaar waarin het kind de basisschool verlaat. Bij tussentijds opzeggen geldt een opzegtermijn van één maand. Opzeggen moet schriftelijk of per e-mail gebeuren.

DAK kindercentra DAK kindercentra