Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

29-12-17

Op 1 januari 2018 treedt de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang in werking. Door deze wijzigingen op de wet kinderopvang verbeteren de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Dak kindercentra hecht veel waarde aan uitstekende pedagogische kwaliteit. Alle locaties van Dak kindercentra voldoen al grotendeels aan de voorwaarden van deze wet. Hieronder vind je de belangrijkste veranderingen in 2018.

Wat verandert er allemaal in 2018?

Peuterspeelzaal wordt peuteropvang
Alle peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven. Dat betekent dat ze aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen. En de ouders die er gebruik van maken hebben daarmee ook recht op kinderopvangtoeslag.

Aandacht voor ontwikkeling
Bij Dak kindercentra werken we al ontwikkelingsgericht, dit doen we met het kindvolgsysteem Kijk! Vanaf 2018 krijgt elk kind in de dagopvang en buitenschoolse opvang een mentor. Deze medewerker is het vaste aanspreekpunt voor ouders en in de buitenschoolse opvang ook voor het kind. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind en bespreekt dit met de ouders. Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van elk kind.

Medewerkers die met baby's werken, moeten extra scholing krijgen. Dit is een ingroeitraject tot 2023.

Vaste gezichten voor baby’s
Een vaste pedagogisch medewerker is vertrouwd voor kinderen en biedt sociaal-emotionele veiligheid. Voor baby’s komen er 2 in plaats van 3 vaste gezichten. Als er op basis van de beroepskracht-kindratio met 3 of meer pedagogisch medewerkers gewerkt wordt, worden maximaal 3 vaste gezichten toegewezen aan een groep met nuljarigen. Als de baby aanwezig is, werkt er altijd minimaal één vast gezicht van het kind op de groep.

Veiligheid en gezondheid
 
Kinderopvang moet plaatsvinden in een veilige en gezonde omgeving. Wij blijven ons veiligheid- en gezondheidsbeleid volgens de nieuwe wettelijke eisen actueel houden en bespreken dit periodiek met de medewerkers op de locatie. Op elke locatie moet minimaal 1 medewerker beschikken over een kinder-EHBO certificaat. Bij Dak kindercentra krijgen álle medewerkers een kinder-EHBO cursus aangeboden.

Aantal medewerkers per groep
Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, kan gedurende maximaal drie uur per dag worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio, bijvoorbeeld om medewerkers met pauze te laten gaan of als er met vroege en late diensten gewerkt wordt. Die 3 uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Vanaf 1 januari 2018 zijn er geen vastgelegde tijdsvakken meer zoals deze eerder wel wettelijk bepaald werden.

Voor meer informatie kun je kijken in het pedagogisch werkplan van jouw locatie, in de ouderportal of stel je vragen aan de unitmanager van je vestiging.