Dak kindercentra werkt intensief samen met SCOH, Lucas Onderwijs en Xtra

06-04-16

“Samenwerking met onderwijs, voorschool en welzijn zorgt voor kwalitatief hoogwaardige en op elkaar afgestemde pedagogische omgeving”

Dak kindercentra, Lucas Onderwijs en welzijnsorganisatie Xtra spannen zich in om een verregaande samenwerking te realiseren tussen onderwijs, voorschool, kinderopvang en welzijn.

Er is sprake van bundeling van expertise, waarbij Lucas Onderwijs met het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) voor educatie en brede vorming van kinderen verantwoordelijk is; Xtra Welzijn is verantwoordelijk voor het voorschool peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gericht op de brede ontwikkeling (taal, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling) van het jonge kind en de participatie van ouders hierin; Dak kindercentra is verantwoordelijk voor dagopvang van 0-4 jaar, voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gericht op de brede ontwikkeling van het jonge kind (taal, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling) en de buitenschoolse opvang van kinderen, die hier sociale ervaringen, kennis en vaardigheden opdoen en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Een van de voorbeelden waarin gezamenlijk gewerkt wordt is KC Bamboe, waar basisschool de Krullevaar samen met kindercentrum Erik Dak en voorschool Pinkeltje in 2017 hun nieuwe pand betrekken. De samenwerking werd op 22 maart jl. bekrachtigd door het ondertekenen van een convenant dat werd aangeboden aan de gemeente Den Haag.

Ook Dak kindercentra en SCOH intensiveren de samenwerking! Op 29 maart jl. ondertekenden de bestuurders een convenant. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over een versterking van de samenwerking tussen kindercentra van Dak kindercentra en scholen van SCOH. De samenwerking zorgt op de locaties voor een kwalitatief hoogwaardige en op elkaar afgestemde pedagogische omgeving, waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen en gaat versnippering in het aanbod van voorzieningen voor de kinderen tegen.

Een aantal Kindercentra zal de komende tijd extra aandacht besteden aan de samenwerking en doorgaande pedagogische lijn. Zoals bijvoorbeeld kindercentrum David Dak en basisschool Gerth van Wijk, die in samenwerking met voorschool de Hummelhoek in de zomer van 2016 hun nieuwe brede school aan de Withuysstraat betrekken. Het versterken van de samenwerking tussen Dak en SCOH betekent een positieve ontwikkeling voor de kinderen in de gemeente Den Haag.