Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wat houdt het in?

Kinderen doen op jonge leeftijd mee aan educatieve programma’s op het kinderdagverblijf of de peuteropvang. Op een speelse manier worden alle ontwikkelingsgebieden extra gestimuleerd. VVE programma’s richten zich niet alleen op het stimuleren van de taalontwikkeling, maar ook o.a. de sociaal-emotionele, de cognitieve en motorische ontwikkeling, rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht, etc.worden hierin betrokken. Deze programma’s beginnen in de peuteropvang of het kinderdagverblijf (voorschoolse periode) en lopen door tot in de eerste twee groepen van de basisschool (vroegschoolse periode). Op deze manier wordt de doorgaande ontwikkelingslijn gewaarborgd.

Beleid

De doelstelling van VVE-beleid is om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. De gemeente Den Haag heeft taalontwikkeling en het bestrijden van onderwijsachterstanden hoog op de Haagse Educatieve Agenda staan. Zij stimuleren het werken met een VVE programma in de kinderopvang.

Programma’s

Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en neemt een aantal dagdelen per week in beslag. Binnen Dak kindercentra wordt gewerkt met de volgende drie VVE programma’s:
Piramide: Een educatieve methode die opgebouwd is in thema's. Voorbeelden van thema's zijn onder andere  Door een combinatie van spelen, werken en leren worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring en extra taalstimulering.
Kaleidoscoop: Actief leren is de kern van Kaleidoscoop. Kinderen verkennen, verbreden en verdiepen hun kennis en ervaringen in interactie met de leidsters en leerkrachten. Het programma gaat uit van de mogelijkheden, de motivatie en het eigen initiatief van kinderen en bevordert hun zelfstandigheid.
Puk&Ko: Puk & Ko is thematisch opgebouwd. Een thema duurt drie tot vier weken, waarin verschillende activiteiten rond het thema zijn uitgewerkt, zoals discussies, ontdekactiviteiten, fantasiespel, knutselen, e.d. De thema's zijn niet naar toenemende moeilijkheidsgraad of ontwikkelingsniveau opgebouwd, maar sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Voorbeelden van thema's zijn: Hatsjoe, Wat heb jij aan vandaag? of Hoera, een baby!

Kinderdagverblijven maken een weloverwogen keuze voor een bepaald programma. Het programma moet aansluiten bij de visie en werkwijze van de organisatie en het desbetreffende kinderdagverblijf. Daarnaast kan ook gekeken worden of het programma aansluit bij de samenwerkende basisschool. Als duidelijk is dat veel kinderen van het kinderdagverblijf naar dezelfde basisschool gaan, is dit een mogelijkheid om de doorgaande ontwikkelingslijn te volgen. Alle deelnemende pedagogisch medewerkers worden getraind in het werken met de gekozen methode. Deze training wordt afgesloten met een certificaat.

VVE binnen Dak kindercentra

Op de volgende units van Dak kindercentra wordt met een VVE programma gewerkt:

Lees in onze VVE-folder meer over Voor- en Vroegschoolse Educatie bij Dak kindercentra.

Terug