Als jij voor jouw kind bij ons een plek wenst of hebt, dan is het natuurlijk handig om te weten hoe wij te werk gaan!

Plaatsingsbeleid

In het Plaatsingsbeleid vind je alle informatie over onze werkwijze bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Margedagenbeleid

Je kunt hier ook ons Margedagenbeleid vinden, met informatie over hoe we te werk gaan bij margedagen (ook vaak studiedagen genoemd) en andere sluitingsdagen van de scholen waarmee we samenwerken.

Incidentele extra opvangdagen

Over het aanvragen van losse extra opvangdagen hebben we ook meer informatie, die is te vinden in het Beleid Incidentele extra opvangdagen.

Vind snel de informatie die je zoekt

Een aantal onderwerpen uit het beleid vind je op deze pagina. Wie weet staat hier direct de informatie bij waar je naar op zoek bent!

Aanmelding

Het aanmelden van je kind is bij ons mogelijk vanaf het begin van de zwangerschap, of wanneer het moment van adoptie bekend is.

 • Aanmelden is kosteloos en kan op de volgende manieren:
  Via de optie Inschrijven
  Rechts boven op deze website en ook via de button hieronder.
  Hier vind je een aanmeldingsformulier om online aan te melden.
 • Telefonisch via 088 750 91 10.
  Onze collega’s van de afdeling Klantadvies informeren je graag over plaatsingsmogelijkheden, kosten en voorwaarden.

 

Na aanmelding ontvang je een (wachtlijst)bevestiging ter controle en aanvulling van de door ons geregistreerde gegevens. Let op: voor buitenschoolse opvang volgend op dagopvang dien je je kind apart aan te melden.

Wachtlijst

In een aantal kindercentra is direct plaats, zeker wanneer je flexibel bent in de gewenste opvangdagen. Ondanks de uitbreiding van het aantal kindplaatsen in de afgelopen jaren, zijn er echter ook kindercentra met een wachtlijst.

Wanneer wij jouw kind niet direct een plaats kunnen bieden, komt je aanmelding op de wachtlijst van de centra van je voorkeur. Periodiek vragen wij je of je nog belangstelling hebt voor een plaats en of de geregistreerde gegevens en voorkeuren nog juist zijn. Zodra wij een plaats voor alle gewenste opvangdagen (of een deel daarvan) kunnen aanbieden, nemen wij contact met je op.

Wanneer je geen opvang voor het aangemelde kind (meer) nodig hebt, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Zo houden wij onze wachtlijst actueel.

Voorrangscriteria

Bij instroom wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind in relatie tot de leeftijdsverdeling van elke groep. Door evenredige leeftijdsverdeling kunnen wij de wettelijke bepaalde beroepskracht/kind-ratio (de verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers per groep) garanderen, een goede doorstroom realiseren en zoveel mogelijk kinderen een plek geven. Daardoor wordt er niet altijd op volgorde van binnenkomst geplaatst.

Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen voor één plaats, dan gelden de volgende voorrangscriteria:

 • Kinderen van eigen medewerkers gaan voor: zonder medewerkers kunnen we geen kinderen opvangen;
 • Kinderen met een VE-indicatie krijgen voorrang in een VE-groep;
 • Bestaande klanten hebben bij Dak voorrang bij:
   • Tweede en eventueel volgende kinderen uit één gezin;
   • Uitbreiding van het aantal dagdelen van een geplaatst kind;
   • Kinderen die van dagopvang of peuterspeelzaal naar buitenschoolse opvang doorstromen;
   • Wijziging van de opvangdagen van een geplaatst kind;
   • Verhuizing naar een van onze andere locaties.

 

Als er geen kinderen meer zijn die in aanmerking komen voor de voorrangscriteria, wordt er op basis van inschrijfdatum geplaatst. Voorrang geeft geen garantie op tijdige plaatsing voor alle gewenste opvangdagen.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de wachtlijstcriteria om zo een optimale en pedagogisch verantwoorde bezetting te kunnen realiseren.

Annulering van de plaatsing

Vanaf het moment van ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst tot de ingangsdatum van de plaatsing, heb je de mogelijkheid om de plaatsing te annuleren. Annulering moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Ook kan de plaatsing via het ouderportaal geannuleerd worden. Aan de annulering zijn kosten verbonden.

Dit geldt, naar evenredigheid, ook voor een gedeeltelijke annulering van de plaatsing.
De hoogte van de annuleringskosten is afhankelijk van het moment van annulering en het maandbedrag van de overeengekomen plaatsing:

Periode voor ingangsdatum plaatsing                Annulerings- en administratiekosten
Meer dan 1 maand                                                  € 50 administratiekosten
Minder dan 1 maand                                               100% van het maandbedrag

Het totaal van de annuleringskosten bedraagt maximaal de verschuldigde betaling over de opzegtermijn (1 maand), met een maximum van € 550,00.

Wennen

Ieder kind dat wij verwelkomen, begint met een wenperiode. Wij hechten veel waarde aan een goede start waarin kind en ouders vertrouwd kunnen raken met de gang van zaken in het kindercentrum. Ook de pedagogisch medewerkers hebben tijd nodig om het kind (en ouders/verzorgers) te leren kennen. Het aantal wendagen kan variëren; gemiddeld van één of enkele dagen (bij de naschoolse opvang) tot vijf dagen (bij de dagopvang). De wendagen worden vastgesteld in goed overleg tussen ouders en centrumleiding. De eerste ‘wendag’ in de dagopvang bestaat uit enkele uren, waarbij het de bedoeling is dat (één van) de ouders/verzorgers bij het kind blijft. Daarna worden, in overleg, de uren die het kind op het kindercentrum aanwezig is, opgebouwd en de aanwezigheid van de ouders afgebouwd.

De eerste wendag is maximaal 2 weken voorafgaand aan de ingangsdatum van de plaatsingsovereenkomst en kan pas ingaan nadat de ouder(s) de plaatsingsovereenkomst hebben getekend. Ook na de ingangsdatum kan het zijn dat het kind er nog niet aan toe is om de gehele opvangduur te komen. Ouders kunnen dan met de pedagogisch medewerkers besluiten nog wat langer op te bouwen.

De wendagen voorafgaand aan de ingangsdatum zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en kunnen (deels) andere weekdagen zijn dan waarvoor het kind is geplaatst. Dit heeft te maken met de geldende wetgeving over de verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers.

Opvang voor kinderen die extra zorg behoeven

Kinderen die extra zorg behoeven, zijn welkom bij ons. In overleg met de unitmanager van het betreffende kindercentrum bekijken wij of plaatsing haalbaar is. De aard en de intensiteit van de extra zorg is hierbij bepalend. Enerzijds mag dit niet ten koste gaan van de aandacht voor de overige kinderen en moet het kind kunnen meedraaien in het groepsproces, anderzijds moet het kind zich prettig voelen.

Wanneer na plaatsing blijkt dat de belasting voor de groep en/of de pedagogisch medewerkers te groot is of de plaatsing niet in het belang van het kind zelf is, heeft het kindercentrum het recht de plaats op te zeggen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de ouders.

Sluitingsdagen

Ieder jaar zijn er een paar dagen waarop wij geen opvang bieden in verband met feestdagen. Elk jaar kan hier nog een extra sluitingsdag bijkomen in verband met een studiedag voor onze medewerkers.

Wij maken de sluitingsdagen tegelijk met de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar bekend. Sluitingsdagen zijn al verrekend in onze tarieven en worden dan ook niet financieel gecompenseerd.

Margedagen en overige schoolsluitingsdagen

Basisscholen kennen de zogeheten margedagen (ook wel studiedagen of roostervrije dagen) voor het onderwijzend personeel. Dit zijn dagen, buiten de vaste schoolvakanties en nationale gedenk- en feestdagen, waarop de school geen onderwijs biedt aan de kinderen. Een margedag is een sluitingsdag van school in verband met onderwijs gerelateerde taken en overleg. Aan het begin van het schooljaar informeert de school zowel ouders als ons over de data van de margedagen en welke groepen vrij hebben. Op deze dagen bieden wij extra opvang aan, onder bepaalde voorwaarden.

Daarnaast zijn er andere dagen en/of uren waarop een school er voor kiest om geen onderwijs te bieden aan de kinderen. Hierbij kun je denken aan stakingsdagen, ijsvrij-uren, tropenrooster, personeelstekort door zieken, etc.
In deze gevallen bepalen wij op dat moment of het mogelijk is om extra opvang te verzorgen. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van medewerkers.

De marge- en/of schoolsluitingsdagen buiten de reguliere opvangdagen worden apart gefactureerd.

Incidenteel of structureel afnemen van een extra dag(deel)

Het kan zijn dat je incidenteel of structureel een extra dag(deel) wilt afnemen. Een extra dag kun je alleen in het ouderportaal aanvragen. Het afnemen van een extra dag is mogelijk als de bezetting van de groep het toelaat. De bezetting wordt bepaald door het aantal aanwezige kinderen én pedagogisch medewerkers en de groepssamenstelling. Dit doen wij om de kwaliteit te waarborgen en om te blijven voldoen aan de wettelijke regels. Het maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker mag niet worden overschreden. De pedagogisch medewerkers beoordelen of de extra dag kan worden goedgekeurd. Deze extra opvangdag vindt in principe binnen de eigen groep van het kind plaats. Wil je structureel een extra dag(deel), vraag deze dan aan via het ouderportaal óf neem contact op met de afdeling Klantadvies via dit formulier, of door te bellen naar 088 750 91 10.

Beëindiging van de opvang

Doorgaans verlaat een kind rond de dag dat het vier jaar wordt het kinderdagverblijf. Wanneer je kind nog niet op de basisschool kan beginnen, kan het in overleg langer van dagopvang gebruik maken.

De buitenschoolse opvang eindigt in principe op de 13e verjaardag van het kind. Je bent als ouder zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van de buitenschoolse opvang – ook als het kind de basisschool verlaat en nog geen 13 jaar is.

Bij tussentijds opzeggen geldt een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan via het ouderportaal, of per e-mail naar klantadvies@dakkindercentra.nl.